Kepengurusan

Untuk dapat memudahkan dalam pengorganisasian wilayah kerja, serta dapat lebih mengoptimalkan segala potensi yang ada di lingkungan sekitar RT-RW, maka wajib dibentuk suatu kepengurusan resmi di lingkungan RT dan RW.

Tidak ada struktur atau susunan yang baku untuk suatu kepengurusan RT-RW, semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kreatifitas dari warga dan pengurus RT-RW setempat.

Namun ada beberapa struktur umum yang sering digunakan dalam Kepengurusan RT-RW, diantaranya yang dapat kami uraikan berikut ini :
Disamping itu, dapat juga ditunjuk setingkat Koordinator sesuai kebutuhan, diantaranya :
Organisasi-organisasi pendamping yang dibentuk baik oleh Pengurus RT-RW maupun atas inisiatif perorangan atau sekelompong warga juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung setiap kegiatan warga. Diantara organisasi pendamping yang dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing  yaitu :

Masing-masing struktur tersebut sebaiknya dibuatkan Job Description (penjabaran tugas dan tanggungjawabnya), supaya tidak terjadi benturan dan tumpang tindih pelaksanaan fungsi, dan disepakati bersama untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama.